เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประสานความร่วมมือ ยึดถืองานประเพณียิ่งใหญ่
 ใส่ใจการศึกษา  ส่งเสริมด้านกีฬา อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

      

พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

2.ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3.พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

4.ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เด็กและเยาวชนให้เป็นประชาชนที่ดีมีคุณภาพ

5.ส่งเสริมสนับสนุนกิจการศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.ส่งเสริมสนับสนุน กิจการสาธารณสุข และการอนามัยชุมชน

7.ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการประกอบการ กลุ่มการเกษตรและกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

8.ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการในองค์กร

9.ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และบริหารองค์กรตามหลักธรรมภิบาลและหลักการมีส่วนร่วม

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลนาดอกคำมีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

          ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร ปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และวางบล็อกคอนเวิร์ส                      

          ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบน้ำประปาบาดาล ประปาบนผิวดิน ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มจำนวนไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จัดระบบการคมนาคมให้สะดวก

          ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภคร่วมกับหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การศาสนาและวัฒนธรรม

          ส่งเสริม ปรับปรุงสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

          จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน รู้รักสามัคคี มีประชาธิปไตย มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตสาธารณะ        

          จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ประชาชนทุกคนสามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง

          จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาจิตใจ ปลุกใจให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          จัดเก็บข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน ทำการวิเคราะห์กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

          ปรับปรุง พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

          สร้างศูนย์บริการสื่อสารประสานงานกับเครือข่ายให้ทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

          ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการสุขภาพ และการประกันสุขภาพของประชาชน

          จัดระบบการควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อและสารเสพติดทุกประเภทโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม

          ส่งเสริมให้ประชาชนรู้และเข้าใจหลักการรักษาความสะอา