เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

          การคมนาคม

                    - ถนน รพช. สายหลัก  4  สาย นอกจากนี้ยังมีทางลูกรัง หรือทางเดินเท้าอีกหลายเส้นทาง  เพื่อใช้เดินทางไปไร่นาและเพื่อขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตร

         การโทรคมนาคม

          - โทรศัพท์สาธารณะ                                15       แห่ง

          - โทรศัพท์บ้าน                                       500    หลังคาเรือน

การไฟฟ้า

          - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงมีครบทั้ง  17  หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้ประมาณ  95 %

แหล่งน้ำธรรมชาติ 

                   - ห้วยน้ำสวย,ห้วยพะเนียงแล้ง,ห้วยจาน,ห้วยพะเนียงใหญ่และห้วยเตย

          แหล่งน้ำสาธารณะที่สร้างขึ้น

                   - ฝาย            23  แห่ง

                   - บ่อน้ำตื้น      15  แห่ง

                   - บ่อโยก         59  แห่ง

                   - อ่างเก็บน้ำ    2    แห่ง

          มวลชนจัดตั้ง

                   - สมัชชาต่อต้านยาเสพติด  17  หมู่บ้าน

                   - อปพร. 1 รุ่น  150  คน

                   - คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน  15  คน

แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                   - มีป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิดในเขตตำบลนาดอกคำ  ซึ่งเป็นสภาพป่าที่ยังมีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมี อ่างเก็บน้ำห้วยปลาดุก ถ้ำประกายเพชร ถ้ำผายา ถ้ำผาดำ ถ้ำผาขาม และถ้ำผาหม้อ ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคตได้