เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

          อาชีพ ประชากรในตำบลนาดอกคำส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น สวนยางพารา ทำไร่ข้าวโพด   ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ทำนา รับจ้างทั่วไป และมีราษฎรบางส่วนเดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัด