เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน


นายปานศักดิ์  โพธิ์ดอกไม้
กำนันตำบลนาดอกคำนายอนนท์  แซ่ลิ้ม นางกฐิน  นาพูน
นายทองหล่อ  จันทเขตต์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่1 บ้านห้วยเตย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2  บ้านนาดอกคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านโพนสว่างนางเกษร  เนธิบุตร นายทินกร  อภัย นายแถลง ไชยสงคราม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 บ้านห้วยตาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่5 บ้านพะเนียง ผู้ใหญ่บ้านหมู่6 บ้านห้วยปลาดุก


นายประจบ สิงห์ทองลา นายโอฤทธิ์  สิงห์ทอง นายสุทธิยา  ปาริปุณนัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านร่มเย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่8 บ้านใหม่สันติธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่9 บ้านโคกหินใต้   
 


นายทองเลื่อน สารพัน
นายปัญญา  มลศิลป์  นายเพศ  ลีตน
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่10 บ้านวังเย็น
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่11 บ้านอนามัย
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่12 บ้านภูแผงม้า
   
 
 นายกิตติ์ธเนศ  ฐิตวีระพงศ์
 นายบริบูรณ์  แก้วอาสา
 นายสม  นวลสะอาด
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่13 บ้านศรีสะอาด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่14 บ้านโนนตะวัน
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่15 บ้านเขาแก้วพัฒนา
 

 
นายจับ  แก้วกัณหา

 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่16 บ้านหนองเป็ดก่า