เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไป

ข้อมูลเทศบาลตำบลนาดอกคำ

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 315 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ป่าสงวนที่เสื่อมโทรม บางส่วนปฏิรูปที่ดิน แบ่งเขตการปกครอง เป็น 17 หมู่บ้าน

ประกอบด้วย     หมู่บ้าน หมู่1 บ้านห้วยเตย                   หมู่10 บ้านวังเย็น 

หมู่2 บ้านนาดอกคำ                          หมู่11 บ้านอนามัย 

หมู่3 บ้านโพนสว่าง                           หมู่12 บ้านภูแผงม้า 

หมู่4 บ้านห้วยตาด                            หมู่13 บ้านศรีสะอาด  

หมู่5 บ้านพะเนียง                             หมู่14 บ้านโนนตะวัน 

หมู่6 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก                หมู่15 บ้านเขาแก้วพัฒนา 

หมู่7 บ้านร่มเย็น                              หมู่16 บ้านหนองเป็ดก่า  

หมู่8 บ้านใหม่สันติธรรม                      หมู่17 บ้านห้วยตาดใต้

หมู่9 บ้านโคกหินใต้                

จำนวนประชากรใน ตำบลนาดอกคำ                    

จำนวนหลังคาเรือน                     2,302         หลังคาเรือน

จำนวนประชากร                        9,376          คน

จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี                 720         คน

จำนวนสตรีตั้งครรภ์                         112         คน

จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป            2,380          คน

จำนวนผู้สูงอายุ                             953           คน

จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง      124           คน

จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้           2           คน

จำนวนผู้พิการ                               198           คน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต. ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าสะอาด, ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,168 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 17 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางสามารถใช้ถนนสายเลย - นาด้วง - นาดอกคำ ระยะทาง 43 กม.