เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวธิชา ปลัดกอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวกาญจนา  ศรีบุรินทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
นางอัจฉรา  เจริญสุระสถล นายคมเขต  มาลาศรี นายไชยา  โสมาศรี

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการศึกษานางธิภาพร  โสมาศรี นางสาวดาวประกาย พรมมา นายโสวัตร  กาญจนะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักประชาสัมพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

  นางสาวนิภาภรณ์  สุขมา  นางสาวกัญญาภัค  บุญปัน นางสาวกนกรดา วิพัฒน์ครุฑ
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน
   
จ่าเอกประเสริฐ  วงค์กระนวน นายธีระพล  ฐานะทรัพย์ปัญญา
นางสาวกนกเนตร ตาทิพย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นักวิชาการสาธารณสุข


นายกรันต์  อริยะสกุลสุข นางสาวพรรนิภา ผละผล
นิติกร  นักจัดการงานทั่วไป