เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

สภาเทศบาล


นางสาวศิกัลยา  กุลไพบุตร
ประธานสภาเทศบาลตำบล

นางสัญญา  วงค์ศิลา
รองประธานสภาเทศบาลตำบล


นายทองอาน ลิ้วกลาง
นายตุ๋ย  กุลไพรบุตร นางนิตยา สุจิมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล


นายชุมพร อภัย
นายวิชาญ ลุนะหา
นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล


นายกองรำ พรมวาศรี
นายปราสาท สุจิมงคล
นายสำราญ ต้นพนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

 
นายสุวรรณ น้อยสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล