เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลนาดอกคำ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลนาดอกคำ    โดยมีคณะผู้บริหาร,ข้าราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกส่วนงาน ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษกาคม ๒๕๖๗ เพื่อร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทหรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพร โดยนำเสนอผลการดำเนินงานและฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ เช่น ภูมิปัญญาการทอเสื่อกก เป็นต้น ณ เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

2024-07-24
2024-07-17
2024-07-15
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-19
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05