เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

 


รายงานผลการประชาคมเรื่อง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการประจำปี 2567


รายงานผลการประชาคมเรื่อง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการประจำปี 2567 งานสวัสดิการสังคม ฯ เทศบาลตำบลนาดอกคำ ได้ดำเนินการการประชาคม การคัดเลือกผู้พิการที่เหมาะสมในการปรับสภาพแว้ล้อมที่อยู่อาศัย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลนาดอกคำ จำนวน 65 คน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 2567  ณ  ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 เพื่อคัดเลือกผู้พิการที่เหมาะสม โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมไว้ว่าอย่างไร  (1) ผู้ร่วมประชุมเสนอ นายเดือน แก้วอาษา บ้านเลขที่ 58 หมู่ 7 (2) ผู้ร่วมประชุมมีความเห็นว่า นายเดือน แก้วอาษา สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเนื่องจาก ปัจจุบันที่อยู่อาศัยทรุดโทรม และยังมีฐานะยากจน (3) มติในที่ประชุมเห็นชอบ 65 เสียง ไม่เห็นชอบ -     ซึ่งงานสวัสดิการสังคมฯ เทศบาลตำบลนาดอกคำ ได้นำมติในที่ประชุมนำส่งรายชื่อนายเดือน แก้วอาษา พร้อมเอกสารประกอบให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เพื่อของบสนันสนันในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการประจำปี 2567

2024-07-24
2024-07-17
2024-07-15
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-19
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05