เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การคัดแยกขยะครัวเรือน

    รายละเอียดข่าว

การคัดแยกขยะครัวเรือน

                        เทศบาลตำบลนาดอกคำ ได้ดำเนินการตามแนวทาง “จังหวัดสะอาด” โดยดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่

                        ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะในครัวเรือน การทำถังขยะเปียกสำหรับ 

           ทิ้งเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ที่เหลือจากการรับประทาน หรือการประกอบอาหาร

                        กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ

                        ปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง

เทศบาลตำบลนาดอกคำ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ได้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และจัดทำขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะอย่างมีระบบ การรู้จักใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เช่น การนำขยะรีไชเคิลมาประดิษฐ์สิ่งของ หรือนำไปทำลายอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ การทำปุ๋ยหมักจากเศษผัก ผลไม้ เศษอาหารที่เหลือ ให้เกิดประโยชน์และลดการใช้สารเคมีอีกด้วย    เอกสารประกอบ การคัดแยกขยะครัวเรือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ