เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

          การศึกษา

                   - โรงเรียนประถมศึกษา                   จำนวน           1        แห่ง

          - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    จำนวน         3        แห่ง

          - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     จำนวน           17      แห่ง

               - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน       จำนวน          5        แห่ง

                   - ศูนย์บริการการเรียนชุมชน             จำนวน          1        แห่ง

ศูนย์บริการชุมชน

              สถาบันและองค์กรทางศาสนา

           - วัดทางพระพุทธศาสนา                                    18       แห่ง

           - ที่พำนักสงฆ์                                                  2       แห่ง

          การสาธารณสุข

          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาดอกคำ            3         แห่ง

          - อัตราการมีและใช้ส้วมราด  ร้อยละ  100  เปอร์เซ็นต์

          ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          - ป้อมตำรวจประจำตำบล                                    1       แห่ง