เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

          อาชีพ ประชากรในตำบลนาดอกคำส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น สวนยางพารา ทำไร่ข้าวโพด   ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ทำนา รับจ้างทั่วไป และมีราษฎรบางส่วนเดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัด