เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาดอกคำ

ที่ตั้ง  มีระยะทางห่างจากอำเภอนาด้วงประมาณ  7  กิโลเมตร

เนื้อที่  เทศบาลตำบลนาดอกคำมีเนื้อที่ประมาณ  315  ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลนาดอกคำเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมแล้ว

ที่ตั้งและอาณาเขตของตำบลนาดอกคำ

                   ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม  จังหวัดเลย

                   ทิศใต้            ติดต่อกับ  ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย

                   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

                   ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง  จังหวัดเลย

มีพื้นที่การปกครอง ทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน

          มีประชากรทั้งสิ้น  10,007  คน  แยกเป็นชาย  5,081  คน  แยกเป็นหญิง  4,926  คน  จำนวนครัวเรือน 2,944 หลัง  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  31  คน / ต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2560)

จำนวนประชากรตำบลนาดอกคำ