เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

งานการศึกษา

     
  นางสาวสายทอง  คำเรืองศรี
 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
     
 นางจันทร์ศรี สุทธิสา  นางธัญญรัตน์  แสนเทพ นางอ้อยใจ โพธิ์ดอกไม้
ครู ค.ศ.2 ครู ค.ศ.2 ครู ค.ศ.2
 นางบุศกร  มนต์ไธสงค์ นางชุตินันท์ โครตนิมิตร นางมยุรา  ทองเพ็ชร
ครู ค.ศ.2 ครู ค.ศ.2 ครู ค.ศ.2
     
 นางสายใจ  แก้วอาสา นางนิวรา  อาจแก้ว นางพานิช  ภูมิผักแว่น 
 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ผู้ดูแลเด็ก    ผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางนิสรา  จำปาสิม  น.ส.กันต์กนิษฐ์  ศรีสินธิ์ นางแสงนภา  ศรีพลเมือง
  ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก 
นางยุพิน  โพธิ์สมบูรณ์ นางธันญ์ขวัญ  เครือธนไพศาล น.ส.ชวนพิศ  เวียงจันทร๋ 
ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
 นางสาวศิราพร  ศิริหล้า  นางอารยา  แก้วพิมพา  นางสาวเนตรนภา นนทจันทร์
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
   
 
นางสาวสาริตา  พรมผัน  
 
จ้างเหมาบริการ