เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

กองช่าง

นายจีระ ภาพันธ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างเขียนแบบ
นายเฉลิมพล อินทรวิศิษฐ
นายช่างโยธาชำนาญงาน