เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

กองคลัง

 
นางณัฏฐ์นันธ์  ภาพันธ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 นางสาวจุฑารัตน์  ธิสวนงัว (ว่าง)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี 
   
นายภาณุศักดิ์  สอนดี
 นางสุวิดา  แก้วอาษา
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน