เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

สำนักปลัด


นายวัชระพงษ์ บุรมย์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นางอัจฉรา  เจริญสุระสถล นายคมเขต  มาลาศรี
นายอาทิตย์  จันทร์เพ็ง
นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตรชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรชำนาญการนางสาวสายทอง  คำเรืองศรี นางสาวกาญจนา  ศรีบุรินทร์  นางปาระพะตี  ไวโรจนะพุทธะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 


นางสาวดาวประกาย พรมมา นายโสวัตร  กาญจนะ
นายปิยะพงษ์  มงคลบุราณ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฎิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   
 
นางสาวนิภาภรณ์  สุขมา  นางสาวกัญญาภัค  บุญปัน จ่าเอกประเสริฐ  วงค์กระนวน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ชำนาญงาน