เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

สภาเทศบาลนายกองทรัพย์  ลิ้วกลาง
ประธานสภาเทศบาลตำบล

นางนิตยา สุจิมงคล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนายทองอาน ลิ้วกลาง
นายตุ๋ย  กุลไพรบุตร นางสัญญา วงค์ศิลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายชุมพร อภัย
นายวิชาญ ลุนะหา
นางสาวศิกัลยา กุลไพรบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล


นายกองรำ พรมวาศรี
นายปราสาท สุจิมงคล
นายสำราญ ต้นพนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

 
นายสุวรรณ น้อยสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล