อบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

  เทศบาลตำบลนาดอกคำ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่โอนย้ายมาจาก ทต.เขาแก้ว และ ทต.เมืองสนั่นรักษ์

  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ

  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ