วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำและสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561 และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อธงตราสัญญาลักษณ์ ว.ป.ร. ขนาด ๖๐x๙๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนพฤษภาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถตักหน้า - ขุดหลัง ส่วนกองช่าง ทะเบียน ตค 6105 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 สำนักปลัด(ประจำเดือนพฤษภาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED/ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง