วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำส่วนกองช่างไฮดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (งานสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำส่วนสำนักปลัดไฮดีเซล ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อทรายอะเบท จำนวน ๒๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันเดลต้าเมทรัส ๑ % จำนวน ๖๖ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันเดลต้าเมทรัส 1% จำนวน 66 ลิตร โดยวิธีเฉพาะ
10  เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบท จำนวน 22 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อราคาทรายอะเบท จำนวน 22 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกองช่าง เลขทะเบียน กง-9330
27  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขะเบียน 81-7695 เลย