วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมาวงโปงลางโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำกระทงใหญ่/กระทงเล็ก,เหมาค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม,จ้างเหมาอาหารเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนตุลาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 สำนักปลัด (ประจำเดือนตุลาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตลับหมึก / คีย์บอร์ด USB / ถ่านไบออส จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง