วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
จ้างเหมาระกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข - ๖๘๔๑ เลย จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำส่วนกองช่างไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำส่วนสำนักปลัดไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผล/เครื่องพิมพ์/เครื่องสำรองข้อมูล(Hard Disk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 - 9573 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา อาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำและสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561 และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง