วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำศูนย์อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่หมู่ที่ ๑ , ๒ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อชุดโต๊ะอาหาร จำนวน ๑๐ ชุด และชุดโต๊ะนักเรียน จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ราย นายสุพรรณ์ สุขกะจะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ ราย ๑ นางกาญจะนาภรณ์ พากระจ่าง ๒ นายณรงเดช ศรีนวลจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อเศษผ้าเหลือใช้ จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้า ส่วนกองช่าง หมายเลขทะเบียน 81-7558 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓,๐๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการในตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง