วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างทำป้ายศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน ๒ ราบยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 สำนักปลัด (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนทศ DLTV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อไมค์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อตู้ไฟจราจรหยุดตรวจ/แผงกันจราจร ขนาด 1.50x1.10x0.40 เมตร /กรวยจราจร ขนาด 70 เชนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง