วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำส่วนกองช่างไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อหนังสือตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ (เทศบาล๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อสังกะสีขนาด ๙ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำส่วนสำนักปลัดไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารดับเบิ้ลเอ ๘๐gsm A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำเรือนเพาะชำและอุปกรณ์สำหรับการเพาะปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ และโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ (เทศบาล๑) ในพื้นที่ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อท่อระบายน้ำขนาด ? ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๕ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ส่วนกองช่าง เลขทะเบียน กง ๙๓๓๐ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง