วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตลับหมึก / คีย์บอร์ด USB / ถ่านไบออส จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
วัสดุการศึกษา อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561
26  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑ - ๗๖๙๕ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กแบบลิ้นชักพร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายพะเนียง-ห้วยดอกคำ และ สายซำภูกอย-ผาดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานตลับหมึก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง