วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถตักหน้า ? ขุดหลัง ส่วนกองช่าง ทะเบียน ตค 6105 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเวกทีปาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิิทัศน์ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง