วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยพะเนียงแล้ง ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร ฐานฝายกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝายขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร พื้นที่หมู่ที่ 14 บ้านโนนตะวัน ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,7 และสายห้วยซำน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในการดำเนินการติดประกาศเป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นป่าโคกผาดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำสำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กมีลิ้นชักและเก้าอี้สำนักงานของงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ คันหมายเลขทะเบียน 81-7695 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,5,8,11,14 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตกแต่งและปรับปรุงศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตำบลนาดอกคำ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง