วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์) งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบทและสารเคมีพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีระบาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล1) ในระดับชั้น อนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ,อุปกรณ์สำหรับหล่อเทียนและตกแต่งต้นเทียน สำหรับโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องทำน้ำเย็น งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อพ่นสารเคมี ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกรณีระบาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล1) ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกสายซำค้อ-ซำม่วง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 690 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาด ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง