วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่นสารเคมีสำหรับการกำจัดยุงลาย ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัด ไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่2 บ้านนาดอกคำ-หมู่ที่11 บ้านอนามัย กว้าง 1 เมตร ยาว 1,216 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,216 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 68 บ่อ และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถตู้ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนระดับประถมวัยและปฐมศึกษา โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายมอสองพี่น้องพื้นที่หมู่ที่ 5 และ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านห้วยตาด-บ้านห้วยปลาดุก หมู่ที่ 6 และซ่อมแซมถนนหินคลุกสายดงบ้านเก่า พื้นที่หมู่ที่ 17 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อยางมะตอย(แอสฟัสต์) 20 กก. Superman ถุงเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านห้วยตาด-บ้านห้วยปลาดุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโคกหินใต้ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อม่านม้วนสำหรับโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล1) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของงานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง