วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๗๖๙๕ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานกิจการสภาฯและคอมพิวเตอร์ห้องหัวหน้าสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน 2564 ของโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่เกิดจากสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้า ส่วนกองช่าง ทะเบียน 81-7558 เลย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้สำหรับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้สำหรับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ อพ.สธ. ขนาด 3.10x1.80 เมตร พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง