วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำบั้งไฟหมื่นหมู่บ้าน (หมู่ที่ 4,8,9และ17) บุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดขบวนแห่ (ขบวนที่ 1 ) บุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ โครงการบุญบั้งไฟประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดขบวนแห่(ขบวนที่ 2) บุญบั้งไฟประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำและสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 และช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 - 7695 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดขบวนแห่ โครงการสืบสานงานบุญสรงน้ำพระถ้ำผายา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล1) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุประจำศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลนาดอกคำ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ laser printer (ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง