วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกร์สำหรับใช้ในโครงการหนูน้อยฟันสวยด้วยตัวเรา โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทาสี สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสพหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตย ประจำเดือนกันยายน 2562 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเวกทีปารามประจำเดือนกันยายน 2562 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาด ประจำเดือนกันยาน 2562 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง ประจำเดือนกันยายน 2562 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 11,12 และหมู่ที่ 15 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวทั้งสิ้น 153.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 459.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง