วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2562
จ้างเหมาขบวนรถแห่พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญพะเหวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแบบแคปซีล สายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง ถึง ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,950 เมตร เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแบบแคปซีล ระหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. 12-0003 สายบ้านหนองเป็ดก่า ถึง บ้านร่มเย็น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.พ. 2562
จ้างฝังกลบบ่อขยะในเขตเทศบาลตำบลนาดอกคำ พื้นที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๘ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 สำนักปลัด (ประจำเดือนมกราคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนมกราคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง