วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2562
ซื้อสารเคมีพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างบริเาณงานและเวทีประกวดหนูน้อยนพมาศโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2562
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงแข่งเรือมวยทะเลและเวทีหนูน้อยนพมาศ ในโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อเสื้อชูชีพและอุปกรณ์สำหรับทำกระทงใหญ่และเพื่อใช้ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล1) ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาด ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่หมู่ที่ 1 และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร พื้นที่หมู่ที่ 16 และ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง