วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การในการจัดทำโครงการอบรมการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตย ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาด ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 03 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล1)ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ ครื่อง และเครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อพรมปูพื้น อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ (อาคาร ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง