วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายถ้ำประกายเพชร ม.3 สายวัดภูตูมและห้วยสีโสมตอนกลาง และภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด ม.9 สายโคกอุ่มหล่ม และสายซำห้วยช้าง ม.14 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเวกทีปารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยลงหินคลุก พื้นที่หมู่ที่ 4,11 และหมู่ที่ 13 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำถุงยังชีพร้อมอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด โคโรนา 2019 ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด พื้นที่หมู่ที่ 2,11 และหมู่ 16 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสาร-เข้้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนกันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 สำนักปลัด (ประจำเดือนกันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง