วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของงานการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ (เทศบาล1) ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 1 หลัง พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบการโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ (เทศบาล1) ซ่อมแซมฝาเพดานอาคารเรียน ห้องครัวและห้องน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (งานนโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
12  ม.ค. 2565
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 สำนักปลัด (ประจำเดือนธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานการศึกษา จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง